Vedtekter
for Lyshovden borettslag org. nr. 950 358 580. Oppdatert 20.05.2014

 

Vedtatt på generalforsamling den 20. mars 1979
Endret på generalforsamling den 23. mars 1988 2. april 1991 og 27.september 2005, 20. mars 2012 og 19. mai 2014. (med iverksettelse fra lov om burettslag av 06.06.2003 sin ikrafttredelse.)

 

1. Innledende bestemmelser

 

1-1 Formål
Lyshovden borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i lagets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med denne.

 

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold

 

1.    Borettslaget ligger i Bergen kommune og har forretningskontor i Ortuflaten 52, 5143 Fyllingsdalen i Bergen kommune.

 

2.    Borettslaget er tilknyttet Bergen og Omegn Boligbyggelag. Bergen og Omegn Boligbyggelag er forretningsfører.

 

2. Andeler og andelseiere

 

2-1 Andeler og andelseiere

 

1.    Andelene skal være på kroner 100,-.

 

2.    Bare andelseiere i boligbyggelaget og bare fysiske personer (enkeltpersoner) kan være andelseiere i borettslaget. Ingen fysiske personer kan eie mer enn en andel.

 

3.    Uansett kan staten, en fylkeskommune eller en kommune til sammen eie inntil ti prosent av andelene i borettslaget i samsvar med borettslagslovens § 4-2 (1). Det samme gjelder selskap som har til formål å skaffe boliger og som blir ledet og kontrollert av stat, fylkeskommune eller kommune, stiftelse som har til formål å skaffe boliger og som er opprettet av staten, en fylkeskommune eller kommune og selskap, stiftelse eller andre som har inngått samarbeidsavtale med stat, fylkeskommune eller kommune om å skaffe boliger til vanskeligstilte.

 

4.    Bergen kommune eier 5 leiligheter.

 

5.    Andelseierne skal få utlevert et eksemplar av borettslagets vedtekter.

 

2-2 Sameie i andel

 

1.    Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan bli sameier i andel.

 

2.    Dersom flere eier en andel sammen, skal det regnes som bruksoverlating hvis en eller flere av sameierne ikke bor i boligen, jf vedtektenes punkt 4-2.

 

2-3 Overføring av andel og godkjenning av ny andelseier

 

1.    En andelseier har rett til å overdra sin andel, men erververen må godkjennes av borettslaget for at ervervet skal bli gyldig overfor borettslaget.

 

2.    Borettslaget kan nekte godkjenning når det er saklig grunn til det og skal nekte godkjenning dersom ervervet vil være i strid med punkt 2 i vedtektene.

 

3.    Nekter borettslaget å godkjenne erververen som andelseier, må melding om dette komme fram til erververen senest 20 dager etter at søknaden om godkjenning kom fram til borettslaget. I motsatt fall skal godkjenning regnes som gitt.

 

4.    Erververen har ikke rett til å bruke boligen før godkjenning er gitt eller det er rettskraftig avgjort at erververen har rett til å erverve andelen.

 

5.    Den forrige andelseieren er solidarisk ansvarlig med en eller flere nye erververe for betaling av felleskostnader til ny andelseier er godkjent, eller det er rettskraftig avgjort at en ny andelseier har rett til å erverve andelen.

 

2-4 Ombygging, påbygging eller andre endringer av boligen
Andelseier kan ikke foreta ombygging, påbygging eller andre endringer av bygg eller grunn uten å innhente skriftlig samtykke fra laget. Dette gjelder også oppsetting av ulike antenner eller lignende, parabolantenner, varme-pumpe eller andre tekniske/elektriske installasjoner. Det samme gjelder innvendige ombygginger mv. i leiligheten dersom disse vil gripe inn i bærende konstruksjoner, felles rør, ledninger og tekniske anlegg eller lignende.

 

3. Forkjøpsrett

 

3-1 Hovedregel for forkjøpsrett

 

1.    Dersom andel skifter eier, har andelseierne i borettslaget og dernest de øvrige andelseierne i boligbyggelaget forkjøpsrett.

 

2.    Forkjøpsretten kan ikke gjøres gjeldende når andelen overdras til ektefelle, til andelseierens eller ektefellens slektning i rett opp- eller nedstigende linje, til fosterbarn som faktisk står i samme stilling som livsarving, til søsken eller noen annen som i de to siste årene har hørt til samme husstand som den tidligere eieren. Forkjøpsretten kan heller ikke gjøres gjeldende når andelen overføres på skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller når et husstandsmedlem overtar andelen etter bestemmelsene i husstandsfellesskapslovens § 3.

 

3.    Styret i borettslaget skal sørge for at de som er nevnt i første ledd får anledning til å gjøre forkjøpsretten gjeldende og på deres vegne gjøre retten gjeldende innen fristen nevnt i vedtektenes punkt 3-2, jf borettslagslovens § 4-15 første ledd.

 

3-2 Frister for å gjøre forkjøpsrett gjeldende
Fristen for å gjøre forkjøpsretten gjeldende er 20 dager fra borettslaget mottok melding om at andelen har skiftet eier, med opplysning om pris og andre vilkår. Fristen er fem hverdager dersom borettslaget har mottatt skriftlig forhåndsvarsel om at andelen kan skifte eier, og varselet har kommet fram til laget minst femten dager, men ikke mer enn tre måneder, før meldingen om at andelen har skiftet eier.

 

3-3 Nærmere om forkjøpsretten

 

1.    Ansiennitet i borettslaget regnes fra dato for overtakelse av andelen. Står flere andelseiere i borettslaget med lik ansiennitet, går den med lengst ansiennitet i boligbyggelaget foran.

 

2.    Dersom ingen andelseiere i borettslaget melder seg utpeker boligbyggelaget hvilken andelseier i boligbyggelaget som skal få overta andelen.

 

3.    Andelseier som vil overta ny andel, må overdra sin andel i laget til en ny andelseier. Dette gjelder selv om andelen tilhører flere.

 

4.    Forkjøpsretten skal kunngjøres i en avis som er vanlig lest på stedet, på boligbyggelagets nettsider, ved oppslag i borettslaget eller på annen egnet måte.

 

4. Borett og bruksoverlating

 

4-1 Boretten

 

1.    Hver andel gir enerett til å bruke en bolig i borettslaget og rett til å nytte fellesarealer til det de er beregnet eller vanlig brukt til, og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene.

 

2.    Andelseieren kan ikke benytte boligen til annet enn boligformål uten styrets samtykke.

 

3.    Andelseieren skal behandle boligen, andre rom og annet areal med tilbørlig aktsomhet. Bruken av boligen og fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre andelseiere og øvrige beboere.

 

4.    En andelseier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på eiendommen som er nødvendige på grunn av funksjonshemming hos en bruker av boligen.Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn.

 

5.    Styret kan fastsette vanlige ordensregler og andre bestemmelser for eiendommen. Selv om det er vedtatt forbud mot dyrehold, kan styret samtykke i at brukeren av boligen holder dyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for de andre brukerne av eiendommen.

 

4-2 Bruksoverlating

 

1.    Andelseieren kan ikke uten samtykke fra styret overlate bruken av boligen til andre.

 

2.    Med styrets godkjenning kan andelseierne overlate bruken av hele boligen dersom:

  • andelseieren selv eller andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen, har bodd i boligen i minst ett av de siste to årene. Andelseierne kan i slike tilfeller overlate bruken av hele boligen for opp til tre år

  • andelseieren er en juridisk person

  • andelseieren skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdanning, militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner

  • et medlem av brukerhusstanden er andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen

  • det gjelder bruksrett til noen som har krav på det etter ekteskapslovens § 68 eller husstandsfellesskapslovens § 3 andre ledd.

 

Godkjenning kan bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det. Godkjenning kan nektes dersom brukeren ikke kunne blitt andelseier.
Har laget ikke sendt svar på skriftlig søknad om godkjenning av bruker innen en måned etter at søknaden har kommet fram til laget, skal brukeren regnes som godkjent.

 

3.      Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den til andre uten godkjenning.
4.      Overlating av bruken reduserer ikke andelseierens plikter overfor borettslaget.
5.      Fysisk andelseier plikter å holde laget orientert om hvor vedkommende kan treffes.

 

Juridisk andelseier plikter å utpeke fullmektig som kan ta i mot meldinger fra laget.

 

5. Vedlikehold

 

5-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt

 

1.    Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører boligen til, i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som vinduer, rør , sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett, varmtvannsbereder, vasker, apparater og innvendige flater. Apparater slik som panelovner, ventilatorer, vifter og balansert ventilasjonsanlegg, m.v som er plassert i boligen skal også vedlikeholdes av andelseier. Vedlikeholdet omfatter også vannrør i leiligheten frem til stoppekran. Dersom slik stoppekran ikke er montert gjelder ansvaret frem til hovedstamme. Andelseier har også ansvaret for ringe- og tvledninger, elektriske ledninger og porttelefon fra ringeknappen ved døren inn til den enkelte boligen og inne i boligen, samt øvrige trekkerør og ledninger. Våtrom skal brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås. Ventiler og andre luftekanaler skal være åpne for å sikre en forsvarlig utlufting av boligen.

 

2.    Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskifting som følge av slitasje av slikt som vannrør i leiligheten til stoppekran eller hovedstamme (se ovenfor), og øvrige rør, utstyr i sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring tilhørende boligen, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive slik som vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, apparater (panelovner, ventilatorer, vifter og balansert ventilasjonsaggregater som er plassert i boligen mv), tapet, gulvbelegg, vegg-, gulv- og himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med karmer. Utskifting av sluk og avløpsrør mv. som følge av modernisering /oppussing er andelseiers ansvar.

 

3.    Andelseieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendig kloakkledning både til og fra egen vannlås/sluk og fram til borettslagets felles-/hovedledning. Andelseier skal også rense eventuelle sluk på verandaer, balkonger o l. Andelseier har også ansvar for å sørge for dette ved fravær fra boligen, for å unngå tett sluk og eventuell oversvømmelse.

 

4.    Andelseieren skal holde boligen fri for innsekter, skadedyr, og sopp med mindre dette skyldes forhold utenfor andelseiers mulighet for kontroll. Skade som følge av inntregning av rotter/mus er borettslagets ansvar med mindre det kan godtgjøres at andelseier eller noen han svarer for har opptrådt uaktsomt. Dersom innsekter og skadedyr oppdages, eller spor etter at slike har vært tilstede, plikter andelseier å varsle styret umiddelbart.

 

5.    Vedlikeholdsplikten til andelseier omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder skade påført ved innbrudd og uvær på noe andelseier har vedlikeholdsansvaret for.

 

6.    Andelseier plikter å la arbeidene utføres på en håndverkmessig forsvarlig måte. Andelseier må ikke uten skriftlig samtykke fra borettslaget foreta forandringer ved andelen som griper inn i bærende konstruksjoner og felles installasjoner som går gjennom boligene, jfr også 2-4.

 

7.    Oppdager andelseieren skade i boligen som borettslaget er ansvarlig for å utbedre, plikter andelseieren straks å sende melding til borettslaget.

 

8.    Borettslaget og andre andelseiere kan kreve erstatning for tap som følger av at andelseieren ikke oppfyller pliktene sine, jf borettslagslovens §§ 5-13 og 5-15.

 

9.    Det tilligger andelseierne å male sine respektive oppganger (innvendig).

 

5-2 Borettslagets vedlikeholdsplikt

 

1.    Borettslaget skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig stand så langt plikten ikke ligger på andelseierne. Skade på bolig eller inventar som tilhører laget, skal laget utbedre dersom skaden følger av mislighold fra en annen andelseier.

 

2.    Felles rør, ledninger, kanaler, radiatorer inklusiv kraner og rør, og andre felles installasjoner som går gjennom boligen, skal borettslaget holde ved like. Borettslaget har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom boligen dersom det ikke er til vesentlig ulempe for andelseieren.

 

3.    Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer, herunder nødvendig utskifting av termoruter med mindre andelseier har utvist uaktsomhet, ytterdører til blokkene og entrédør fra trappehus og inn i boligen eller reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, sluk samt rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler. Lagets ansvar for skifte av sluk og andre rør gjelder som følge av slitasje og elde.

 

4.    Andelseieren skal gi adgang til boligen slik at borettslaget kan utføre sin vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring av arbeid skal gjennomføres slik at det ikke er til unødig ulempe for andelseieren eller annen bruker av boligen.Ved planlagt adgang varsles andelseier,hvis eventuell adgang kun gies på kveldstid,er eventuelle merkostnader andelseiers kostnad.

 

5.    Andelseier kan kreve erstatning for tap som følge av at borettslaget ikke oppfyller pliktene sine.

 

6. Pålegg om salg og fravikelse

 

6-1 Mislighold
Andelseiers brudd på sine forpliktelser overfor borettslaget utgjør mislighold. Som mislighold regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk eller overlating av bruk og brudd på husordensregler eller bruk som på annen måte medfører unødvendig ulempe eller skade for de øvrige andelseierne.

 

6-2 Pålegg om salg

 

1.    Hvis en andelseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan borettslaget pålegge vedkommende å selge andelen, jf borettslagslovens § 5-22 første ledd. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir laget rett til å kreve andelen solgt.

 

6-3 Fravikelse
Medfører andelseierens eller brukerens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller er andelseierens eller brukerens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommenes øvrige andelseiere eller brukere, kan styret kreve fravikelse fra boligen etter tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13.

 

7. Felleskostnader og pantesikkerhet

 

7-1 Felleskostnader

 

1.    Felleskostnadene betales hver måned. Borettslaget kan endre felleskostnadene med en måneds skriftlig varsel. Andelseier plikter å betale felleskostnadene etter de instrukser og retningslinjer styret v/ forretningsfører gir vedrørende innbetalingsmåten.

 

2.    For felleskostnader som ikke blir betalt ved forfall, svarer andelseieren den til en hver tid gjeldende forsinkelsesrente etter lov av 17. desember 1976 nr 100.

 

7-2 Borettslagets pantesikkerhet
For krav på dekning av felleskostnader og andre krav fra lagsforholdet har laget panterett i andelen foran alle andre heftelser. Pantekravet er begrenset til en sum som svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på tidspunktet da tvangsdekning besluttes gjennomført.

 

8. Styret og dets vedtak

 

8-1  Styret og valgkomiteen

 

1.    Borettslaget skal ha et Styre som består av 1 styreleder og 6 likeverdige styremedlemmer som velges av generalforsamlingen, for perioder på 2 år. Styreleder og styremedlem nr. 1, nr. 3 og 5 velges i oddetalls år, mens styremedlem nr. 2,4 og 6 velges i partalls år. Styreleder, og styremedlemmer kan gjenvelges.

 

2.    Styret er vedtaksdyktige når minst 5 av styremedlemmene er tilstede og kan avgi stemme.

 

3.    Generalforsamlingen tilkjenner årlig, etter forslag fra Valgkomiteen, Styret et honorar som Styrets valgte medlemmer selv bestemmer fordelingen av, med den begrensning at intet enkeltmedlem kan tilkjennes mer en 50 % av det totale honoraret.

 

8-2 Styrets oppgaver

 

1.    Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingens vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.

 

2.    Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et styremedlem eller forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles.

 

3.    Styret skal føre protokoll over styresakene. Protokollen skal underskrives av de frammøtte styremedlemmene.

 

8-3 Styrets vedtak

 

1.    Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede. Vedtak kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for et vedtak som innebærer en endring, må likevel utgjøre minst en tredjedel av alle styremedlemmene.

 

Styret kan ikke uten at generalforsamlingen har gitt samtykke med minst to tredjedels flertall, fatte vedtak om:

 

1.    ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter forholdene i laget går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold,

 

2.    å øke tallet på andeler eller å knytte andeler til boliger som tidligere har vært benyttet til utleie, jf borettslagslovens § 3-2 andre ledd,

 

3.    salg eller kjøp av fast eiendom,

 

4.    å ta opp lån som skal sikres med pant med prioritet foran innskuddene,

 

5.    andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning,

 

6.    andre tiltak som går ut over vanlig forvaltning, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for laget på mer enn fem prosent av de årlige felleskostnadene.

 

8-4 Representasjon og fullmakt
Lederen (nestlederen) og et styremedlem i fellesskap representerer laget utad og tegner dets navn.

 

8-5 Fellesbestemmelser for Valgkomitéen, Miljøutvalget og Dugnadsutvalget

 

1.    Valgkomitéen, Miljøutvalget og Dugnadsutvalget konstituerer seg selv, og hvert utvalg skal ha 1 leder.

 

2.    Styret oppnevner et medlem til hver komité/utvalg, som har tale og forslagsrett, men ikke stemmerett.

 

3.    Styret kan supplere komitéen/utvalgene hvis Generalforsamlingen ikke finner tilstrekkelig med medlemmer, eller medlemmer trekker seg i løpet av sin periode.

 

4.    Leder av komitéen/utvalgene skal innkalle alle medlemmer til samtlige møter og påse at det føres protokoll fra alle møter.

 

5.    Komitéen/utvalgene er vedtaksdyktige når minst halvparten av medlemmene er tilstede og kan avgi stemme.

 

6.    Medlemmer av komitéen/utvalgene som ønsker å trekke seg fra sitt verv, skal gjøre dette skriftlig ovenfor styret.

 

7.    Medlemmer av komitéen/utvalgene honoreres etter medgått tid i henhold til gjeldende sats for dugnadsarbeid. Leder av komitéen/utvalgene er ansvarlig for føring av timelister i henhold til borettslaget sin praksis. Styret besørger fortløpende utbetaling i henhold til forretningsførers praksis og tidsfrister.

 

8.    Styret fastsetter ved vedtakelse av budsjett for kommende år, timesatsene for dugnadsarbeid for kommende år og retningslinjer for føring av timelister og utbetaling.

 

8-6 Valgkomiteen

 

1.    Borettslaget skal ha en valgkomité som består av 4 medlemmer som velges på Generalforsamlingen for en periode på 1 år.

 

2.    Valgkomiteen skal fremme innstilling på kandidater til Generalforsamlingen på
medlemmer til styret, Miljøutvalget og Dugnadsutvalget, kandidater til BOBs Generalforsamling, samt forslag til honorar for styret.

 

3.    Medlemmer av Valgkomiteen som selv er kandidat til styreverv skal straks fratre sitt verv og ikke delta i valgkomiteens videre arbeid. Fratreden skal skje i henhold til § 8-5 (6).

 

4.    Styret fremmer forslag på kandidater til valgkomiteen til Generalforsamlingen.

 

8-7 Miljøutvalget

 

1.    Borettslaget skal ha et Miljøutvalg som består av 7 medlemmer som velges på Generalforsamlingen for en periode på 2 år.

 

2.    Miljøutvalget skal arrangere sosiale arrangement for beboerne i borettslaget. Miljøutvalget avgjør selv type, omfang og antall arrangement.

 

3.    Miljøutvalget søker styret om økonomiske midler til gjennomføring av arrangement og forelegger styret et budsjett for kommende år innen utgangen av oktober.

 

8-8 Dugnadsutvalget

 

1.    Borettslaget skal ha et Dugnadsutvalg som består av 4 medlemmer som velges på Generalforsamlingen for en periode på 2 år.

 

2.    Dugnadsutvalget skal arrangere dugnad for beboerne i borettslaget. Dugnadsutvalget avgjør selv type, omfang og antall arrangement.

 

3.    Dugnadsutvalget er ansvarlig for å føre timelister for deltakere på dugnader de arrangere i henhold til borettslagets praksis. Styret besørger fortløpende utbetaling i henhold til foretningsførers praksis og tidsfrister.

 

9. Generalforsamlingen

 

9-1 Myndighet
Den øverste myndighet i borettslaget utøves av generalforsamlingen.

 

9-2 Tidspunkt for generalforsamling

 

1.    Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni.

 

2.    Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, eller når revisor eller minst to andelseiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene, krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

 

9-3 Varsel om og innkalling til generalforsamling

 

1.    Forut for ordinær generalforsamling skal styret skriftlig varsle andelseierne om dato for møtet og om frist for innlevering av saker som ønskes behandlet. Saker som en andelseier ønsker behandlet på den ordinære generalforsamlingen må være innkommet til styret senest åtte uker før generalforsamlingen. Styret plikter å påse behandling av saker innkommet innen denne fristen.

 

2.    Generalforsamlingen skal innkalles skriftlig av styret med et varsel som skal være på minst åtte og høyst tjue dager. Ekstraordinær generalforsamling kan om nødvendig kalles inn med kortere varsel som likevel skal være på minst tre dager. I begge tilfeller skal det gis skriftlig melding til boligbyggelaget.

 

3.    I innkallingen skal de sakene som skal behandles være bestemt angitt. Skal et forslag som etter borettslagsloven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen. Saker som en andelseier ønsker behandlet på ordinær generalforsamling skal nevnes i innkallingen når styret har mottatt krav om det etter vedtektenes punkt 9-3 (1).

 

9-4 Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling

 • Konstituering

 • Godkjenning av årsberetning fra styret

 • Godkjenning av årsregnskap

 • Valg av styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer

 • Valg av medlemmer til miljø- og dugnadsutvalg

 • Valg av valgkomité

 • Eventuelt valg av revisor

 • Fastsetting av godtgjørelse til styret

 • Andre saker som er nevnt i innkallingen

 

9-5 Møteledelse og protokoll
Generalforsamlingen skal ledes av styrelederen med mindre generalforsamlingen velger en annen møteleder. Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra generalforsamlingen.
Protokollen skal underskrives av møteleder, referent og minst to av de tilstedeværende andelseierne valgt av generalforsamlingen.Styret plikter å dele ut protokollen til andelseierne senest 8 uker etter generalforsamling.

 

9-6 Stemmerett og fullmakt
Hver andelseier har en stemme på generalforsamlingen. Hver andelseier kan møte ved fullmektig på generalforsamlingen, men ingen kan være fullmektig for mer enn en andelseier. For en andel med flere eiere kan det bare avgis en stemme.

 

9-7 Vedtak på generalforsamlingen

 

1.    Foruten saker som nevnt i punkt 9-4 i vedtektene kan ikke generalforsamlingen fatte vedtak i andre saker enn de som er bestemt angitt i innkallingen.

 

2.    Med de unntak som følger av borettslagsloven eller vedtektene her fattes alle beslutninger av generalforsamlingen med mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Blanke og eller feil avgitte stemmer telles ikke med. Ved valg av styrets medlemmer og ved andre personvalg kan generalforsamlingen på forhånd fastsette at den som får flest stemmer skal regnes som valgt.

 

3.    Ved stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget. Har møtelederen ikke stemt, eller det gjelder valg, avgjøres saken ved loddtrekning.

 

10. Inhabilitet, taushetsplikt og mindretallsvern

 

10-1 Inhabilitet

 

1.    Et styremedlem må ikke delta i styrebehandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål der medlemmet selv eller nærstående har en framtredende personlig eller økonomisk særinteresse.

 

2.    Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i en avstemning på generalforsamlingen om avtale med seg selv eller nærstående eller om ansvar for seg selv eller nærstående i forhold til laget. Det samme gjelder avstemning om pålegg om salg eller krav om fravikelse etter borettslagslovens §§ 5-22 og 5-23.

 

10-2 Taushetsplikt
Tillitsvalgte, forretningsfører og ansatte i et borettslag har plikt til å bevare taushet overfor uvedkommende om det de i forbindelse med virksomheten i laget får vite om noens personlige forhold. Dette gjelder ikke dersom ingen berettiget interesse tilsier taushet. Taushetsplikten gjelder også etter vervets avslutning.

 

10-3 Mindretallsvern
Generalforsamlingen, styret eller forretningsfører kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse andelseiere eller andre en urimelig fordel til skade for andre andelseiere eller laget.

 

11. Vedtektsendringer og forholdet til borettslovene

 

11-1 Vedtektsendringer

 

1.    Endringer i borettslagets vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer.

 

2.    Følgende endringer av vedtektene kan ikke skje uten samtykke fra boligbyggelaget, jf borettslagslovens § 7-12:
– vilkår for å være andelseier i borettslaget
– bestemmelse om forkjøpsrett til andel i borettslaget
– denne bestemmelse om godkjenning av vedtektsendringer

 

11-2 Forholdet til borettslovene
For så vidt ikke annet følger av vedtektene gjelder reglene i lov om borettslag av 06.06.2003 nr 39. jf lov om boligbyggelag av samme dato.

 

12. Dugnadsarbeid

 

12-1 Dugnadsarbeid
Med dugnadsarbeid forståes her arbeid som andelseierne, gratis eller mot godtgjørelse/refusjon av felleskostnader, utfører på borettslagets eiendom eller i tilknytning til tiltak som har sammenheng med andelseiernes bointeresser. Slikt arbeid kan være:

 

a. Opparbeidelse av grøntanlegg, andre utomhusanlegg, fellesrom og lignende.
b. Vedlikehold av de samme anlegg.
c. Organisering og forvaltning av bomiljøtiltak.

 

Borettslagets styre har rett og plikt til å igangsette arbeid/tiltak som nevnt foran, brl. § 8-8.
Andelseiere som deltar i slikt arbeid, kan få godtgjørelse etter satser som styret fastsetter.
Alle andelseiere er forpliktet til å betale bomiljøavgift. Unnlatelse av å betale bomiljøavgift har samme virkning som manglende betaling av felleskostnadene.

 

13. Parkering

 

13-1 Parkering
Borettslagets styre fastsetter regler for parkering og bruk av kjøretøyer innenfor lagets eiendom. I den utstrekning det er nødvendig å få politiets eller andre myndigheters tillatelse til regulering, sørger styret for å innhente tillatelse. Styret skal også sørge for de nødvendige skilter og materiell til regulering.

 

Ingen må foreta parkering eller bruke motorkjøretøyer innenfor borettslagets område på en slik måte at det virker sjenerende eller volder ulemper for eksempel ved sperring av adkomstveier, støy og motorlarm eller eksos. Motorkjøretøyer som er feilparkert eller parkert slik at de volder ulempe, kan ilegges kontrollavgift eller fjernes ved beslutning fra styret eller den som styret bemyndiger.

 

Andelseierne plikter nøye å følge de regler som er fastsatt av styret for parkering og bruk av motorkjøretøyer innenfor borettslagets område. Brudd på disse regler av andelseierne eller deres husstandsmedlemmer får samme virkning som brudd på husordensreglene for øvrig.

 

 

 

 

 

 

 

Husordensregler

 

§ 1. Alminnelige ordensregler

 

a) Ro og orden
Enhver borettshaver og dennes familiemedlemmer plikter å bidra til at alminnelig ro og orden hersker innenfor borettslagets område.

 

b) Tidspunkter for ro
Etter kl. 22:00 skal det være ro i huset, og gatedøren skal være låst.

 

Banking eller boring eller annet sjenerende bråk skal ikke forekomme før kl 08:00 eller etter kl. 19:30 på hverdager, og ikke før kl 09:00 eller etter kl. 18:00 på lørdager eller dager før helligdager. Søndager og helligdager er slikt arbeid ikke tillatt.

 

Borettshaverne er videre forpliktet til å ta alminnelig hensyn til sine naboer.

 

 

 

§ 2. Bruk og renhold av fellesrom og eiendom

 

a) Bruk av fellesrom
Bruken av fellesrom kontrolleres av vaktmester og/eller oppgangstillitsvalgt, eller av den styret har oppnevnt som ansvarlig for de aktiviteter som foregår i fellesrommene.

 

b) Fellesrom: formål, oppbevaring
Fellesrom skal ikke benyttes til andre formål enn det de er bestemt for, med mindre styrets tillatelse er innhentet på forhånd.

 

Barnevogner og sykler skal plasseres i barnevogns- og sykkelrom – ikke i kjellergangen eller trappeoppgangen. Ski, kjelker, akebrett, fottøy og regntøy skal ikke plasseres i inngangen eller trappeoppgangen.

 

c) Opphold i trappeoppgang
Opphold og lek i trappeoppganger er ikke tillatt.

 

d) Dører
Dører til kjeller skal alltid være låst. Mellomdør i kjeller (branndør) skal alltid være lukket, men ulåst, da den er en rømningsvei ved brann.

 

I kjellergang og fellesrom skal enhver passe på å slukke lyset etter seg.

 

e) Renhold
Renholdsfirma tar seg av gangvasken, og her må oppgangstillitsvalgte holde en oversikt. Beboere må plukke boss og ta seg av området rundt inngangspartiene om dette måtte trenges.

 

f) Elektrisk utstyr
Det er ikke tillatt å koble til fryseboks eller andre elektriske apparater i kjellerboder og/eller fellesrom til borettslaget.

 

g) Bosshus
Det finnes 14 utvendige bosshus (avfallshus) på borettslagets område. Hver leilighet er tilknyttet et spesielt bosshus. Bosshusene skal kun benyttes til vanlig husholdningsavfall. ­Resirkulærbart materialle, som glass og papir, bes kastes i egne konteinere til dette formål. Annet avfall e.l. må beboere selv fjerne for egen regning.

 

All husholdningsavfall skal være godt innpakket og lukket. Se etter at bosset er så tørt som mulig.

 

Det er strengt forbudt å kaste brennende ting som for eksempel sigarettstumper eller oljet avfall i bosscontainerne i boss­husene. Oljet avfall kan selv­antenne.

 

h) Oppgangstillitsvalgt
Det er pr dags dato ingen ordning om Oppgangstillitsvalgte i Lyshovden borettslag.

 

Etter generalforsamlingen i 2014 ble det innført en prøveordning med oppgangstillitsvalgte, men denne ble nedstemt igjen på generalforsamlingen i 2015.

 

 Oppgavene som før falt på oppgangstillitsvalgt eller bossukeansvarlig, er det akkurat nå ingen som har et spesifikt ansvar for. Det gjelder spyling utenfor, skifting av lyspærer og plukking av søppel i oppgangene. Den enkelte beboer må derfor ta det ansvaret som de selv føler de bør ta. Lyspærer fås på kontoret.

I)Brannsikringsutstyr

Andelseierne skal, på egen bekostning, sørge for at det i hver leilighet er godkjent brannsikringsutstyr. Det vil si at det i hver leilighet skal være minst en godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på soverom når dører er lukket.

 

Videre skal hver leilighet ha brannslokkingsutstyr som kan benyttes i alle rom. Det vil si at det enten skal være ½” brannslange, fast tilkoblet røropplegg (alternativt hurtigkobling), frostfritt, og slangen skal kunne rekke over hele leiligheten, eller det skal det være godkjent pulverslokkingsapparat av type ABE 6 kg. Det er ikke tillatt å fjerne brannsikringsutstyret fra leiligheten – heller ikke ved salg av leiligheten. Kontroll av røykvarslerne er andelseierens ansvar. Røykvarslerne skal ettersees jevnlig og bør støvsuges. En skal forvisse seg om at batteriene fungerer som de skal (bruk testknappen hver måned). Batteriet skal skiftes minst en gang årlig.

 

Kontroll av brannslokkingsutstyret (pulverapparat eller slange) er andelseiernes ansvar. Det skal kontrolleres om det er tilfredsstillende trykk på pulverapparatet og/eller at husbrannslangen fungerer.

 

J)Fellesvaskeriene
Vasketiden er inndelt i perioder på 2 timer, mandag til lørdag fra kl. 08:00 til 22:00. Vaskeriet benyttes i tur og orden i henhold til tavlen oppsatt i vaskeriet. Alle skal skrive seg opp på tavlen, men kun for 2 timer (en periode) av gangen. Dette gjelder også for dem som kun vil benytte tørketrommelen. Ny tegning av 2 timer kan kun skje etter at foregående vaskeperiode er over. Det er ikke tillatt å føre opp andre enn sitt eget nummer på tavlen.

 

Tørketrommelen kan benyttes i en time utover egen vaskeperiode fra tørketrommelen er ledig etter foregående som vasket.

 

For eksempel:
Du er oppført på tavlen fra kl. 12:00 til kl. 14:00 og har derved tørketrommelen til rådighet fra kl. 13:00 til kl. 15:00. De som kun vil benytte seg av tørketrommelen bør merke seg dette. Vaske­maskinene skal ikke brukes etter kl. 22:00, og tørketrommelen skal ikke brukes etter kl. 22:00.

 

Alle klær som legges i tørketrommelen skal være sentrifugert. Dryppvåte klær må ikke forekomme da dette skader tørketrommelen.

 

Det er forbudt å vaske og tørke skotøy, plastbelagt og gummiert tøy, dyner, og olje-/malingsflekkete klær i vaskerienes maskiner.

 

Enhver bruker av vaskeriene er økonomisk ansvarlig for skader som påføres ved skjødesløshet.

 

Rommene og maskinene skal ryddes og rengjøres etter hver bruker. Bossbøtten skal tømmes. Den som forlater vaskeriet plikter å påse at alle dører og vinduer til vaskeriet og tilstøtende kjellerganger er lukket og låst. Barn har ikke adgang til vaskeriene med mindre de er i følge med voksne. Det påhviler et særskilt ansvar for den som måtte ha barn med seg i vaskeriet, å påse at barn ikke kommer i berøring med maskiner eller utstyr.

 

Skader og/eller mangler på maskiner eller utstyr meldes øyeblikkelig til vaktmester, oppgangstillitsvalgt eller styret.

 

K) Lufting, altanbruk o.l.
Utetørk og lufting av tøy må ikke finne sted på søndager, helligdager eller høytidsdager. Tørk av mindre tøy og lufting av sengetøy kan foregå inne på altan og skal henge så lavt at det ikke er til sjenanse for andre. All banking eller risting av matter, tepper og lignende skal foregå på dertil egnete steder. Det er forbudt å foreta slik risting fra altan eller vindu. Det er likedan forbudt å kaste vann eller annen væske ut fra altan eller vindu. Det er forbudt å kaste mat til fugler eller andre dyr fra altan eller vindu.

 

Altankasser, blomsterpotter eller andre løse gjenstander som anvendes på altan eller ved vindu skal henge på innsiden.

 

Det er lov å bruke elektrisk eller gassgrill på altanen. Kullgrill og engangsgrill er forbudt på grunn av brannfare.

 

m) Felling av trær
Beboere som ønsker å få trær beskjært eller felt må søke styret om dette.

 

§ 3. Parkering og bruk av motorkjøretøy

 

Borettslagets styre fastsetter regler for parkering og bruk av motorkjøretøy innenfor borettslagets eiendom. I den utstrekning det er nødvendig å få politiets eller andre myndigheters tillatelse til regulering, sørger styret for å innhente tillatelse og dertil skilting og markering. Ingen må parkere eller bruke motorkjøretøy innenfor borettslagets område på en slik måte at det virker sjenerende eller volder ulempe, for eksempel sperring av adkomstvei, støy og motorlarm, eller eksos.

 

Kjøring med motorkjøretøy innenfor de deler av borettslaget som er skiltet med forbudsskilt er strengt forbudt. Slik kjøring anses som grovt brudd på disse husordensregler, og kan føre til oppsigelse av leieforholdet. Det vil i tillegg bli politianmeldt. Motorkjøretøy som er feilparkert i henhold til gjeldende regler, merking og skilting, eller parkert slik at de volder ulempe eller fare, vil bli fjernet ved beslutning fra styret og/eller vaktmester, eller den som styret bemyndiger, uten eiers ­medvitende og for dennes regning.

 

Parkering på el-bil plassene er kun tillatt for el-bil mens bilen lader.

 

Andelseierne plikter å sette seg inn i de regler som er fastsatt av styret for parkering og bruk av motorkjøretøy på borettslagets område og nøye følge dem, samt å informere deres gjester i den utstrekning dette måtte være nødvendig. I denne anledning viser vi til retningslinjer for soneparkering.

 

Vask og reparasjon av motorkjøretøy skal ikke forekomme innenfor boligblokkene. Disse regler gjelder også motorsykler og mopeder.

 

§4. Hunde-/kattehold, kjæledyr

 

Kjæledyr må registreres hos styret. Naboer må forespørres om de har allergi.

 

Det er ikke tillatt å holde dyr på altan, i kjellerbod eller i fellesrom.

 

For hundehold gjelder følgende regler:
Alle hunder skal registreres hos styret med navn, rase, alder, anskaffelsestidspunkt og registreringsnummer. Attest for gjennomgått dressurkurs, vaksinasjonsattest mot hvalpesyke og ormekur må forevises når styret krever det. Ormekur må gjennomgåes to ganger årlig.

 

Det er båndtvang innenfor lagets område.

 

Lufting av hund må ikke skje på altan, i oppganger, i nærheten av inngangspartier eller lekeplasser. Den som fører hund, plikter uoppholdelig å fjerne ekskrementene hunden etterlater seg.
Hunden eller katten må ikke sjenere eller være til ulempe for naboene. Dersom styret finner det nødvendig, kan det forlange at dyret skal fjernes øyeblikkelig, og senest innen den frist styret fastsetter.

 

Brudd på disse bestemmelser er også brudd på husordensreglene, og kan medføre pålegg om salg av leiligheten.

 

§5. Andre bestemmelser

 

I tillegg til disse husordensregler komme de bestemmelser som styret vil sende ut i form av rundskriv. Disse husordensregler samt tilsendte skriv skal oppbevares i enhver leilighet.

 

Brudd på husordensreglene kan føre til oppsigelse av leieforholdet.

 

Rett til å endre disse husordensregler dersom styret finner det hensiktsmessig.