Beboermøte

Styret avholder beboermøte når det virker hensiktsmessig. Beboermøtet skal være en møteplass mellom beboerne og styret, hvor beboerne informeres om hva styret jobber med og som de ønsker å forsette å jobbe med. Det skal også være mulighet for beboerne å stille spørsmål og komme med innspill til styret. Referat hentes på kontoret i dens åpningstider. 

 

Generealforsamlingen

Den øverste myndighet i borettslaget utøves av generalforsamlingen, og ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni. Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, eller når revisor eller minst to andelseiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene, krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

Forut for ordinær generalforsamling skal styret skriftlig varsle andelseierne om dato for møtet og om frist for innlevering av saker som ønskes behandlet. Saker som en andelseier ønsker behandlet på den ordinære generalforsamlingen må være innkommet til styret senest åtte uker før generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal innkalles skriftlig av styret med et varsel som skal være på minst åtte og høyst tjue dager.

I innkallingen skal de sakene som skal behandles være bestemt angitt. Skal et forslag som etter borettslagsloven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen.

Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling:

  • Konstituering
  • Godkjenning av årsberetning fra styret
  • Godkjenning av årsregnskap
  • Valg av styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer
  • Valg av medlemmer til miljø- og dugnadsutvalg
  • Valg av valgkomité
  • Eventuelt valg av revisor
  • Fastsetting av godtgjørelse til styret
  • Andre saker som er nevnt i innkallingen

Foruten saker som nevnt ovenfor kan ikke generalforsamlingen fatte vedtak i andre saker enn de som er bestemt angitt i innkallingen.

Generalforsamlingen skal ledes av styrelederen med mindre generalforsamlingen velger en annen møteleder. Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra generalforsamlingen. Denne skal underskrives av møteleder, referent og minst to av de tilstedeværende andelseierne valgt av generalforsamlingen.

Hver andelseier har én stemme på generalforsamlingen. Hver andelseier kan møte ved fullmektig på generalforsamlingen, men ingen kan være fullmektig for mer enn en andelseier. For en andel med flere eiere kan det bare avgis en stemme. Protokoll hentes på kontoret i dens åpningstider.